Gospodarka odpadami

kula ziemska na wyciągniętej dłoni

Segregacja odpadów

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z ustalonym wzorem...

Więcej..

kod binarny, zera i jedynki

Aplikacja Blisko

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO

Więcej..

tarcza zegara

Harmonogram

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostarczane do mieszkańców w formie ulotki, a także są opublikowane na stronie internetowej

Więcej..

Segregacja odpadów

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:

 • SZKŁO - worek ZIELONY,
 • PAPIER - worek NIEBIESKI,
 • TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - worek ŻÓŁTY,
 • BIOODPADY - worek BRĄZOWY,
 • ZMIESZANE (niesegregowane) ODPADY KOMUNALNE - należy gromadzić w pojemniku.
 

ZOBACZ JAK SORTOWAĆ ŚMIECI

Gmina wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w pakiet startowy worków LDPE do selektywnego zbierania odpadów:

 • szkło (koloru zielonego) - 2 sztuki
 • papier (koloru niebieskiego) - 2 sztuki
 • odpady metali i tworzyw sztucznych (koloru żółtego) - 5 sztuk
 • bioodpady (koloru brązowego) - 5 sztuk

Po każdym odbiorze firma odbierająca odpady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka LDPE, w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie większej niż określona w pakiecie startowym.

Zasady segregacji odpadów

Ulotka z zasadami segregacji śmieci (plik PDF - 796 KB)

Odpady wielkogabarytowe - to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i workach. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.

harmonogram wywozu śmieci

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostarczane do mieszkańców w formie ulotki, a także są opublikowane na stronie internetowej https://gospodarkaodpadami.grodzisk.pl/harmonogram-smieci/

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami: bezgotówkowo na wyznaczony rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki, gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w kasie Wydziału Gospodarki Odpadami – pawilon nr 6 na Targowisku Miejskim przy ul. Montwiłła 38 lok. 6. Opłaty należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy np. opłata za styczeń do 15 lutego. Wpłat można również dokonywać z góry za kilka miesięcy lub za cały rok, na podany nr konta lub w kasie urzędu, w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odpady oraz jakich miesięcy płatność dotyczy, np. Jan Kowalski, ul. Projektowana 1, opłata za odpady, płatność za styczeń - luty 2019.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • na rachunek bankowy: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Nr rachunku: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 12A
  Godziny otwarcia kasy:
  poniedziałek: 9:00- 15:00,
  wtorek-czwartek: 8:00- 14:00,
  piątek: 8:00- 13:00;
 • w kasie nr 3 na Targowisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul Montwiłła 38 lok. 6
  Godziny otwarcia kasy:
  poniedziałek: 9:00-17:00,
  wtorek-czwartek: 8:00- 15:00,
  piątek: 8:00-14:00.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 468/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r. Jest to 32,00 zł od osoby miesięcznie.

Uchwalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Przypominamy, że 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy został wprowadzony obowiązek segregowania odpadów. Za niesegregowanie odpadów lub błędne segregowanie właściciele będą ponosili tzw. „opłatę podwyższoną”, która będzie wynosić dwukrotność opłaty podstawowej 2 x 32,00 zł = 64,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

UWAGA!

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dla rodzin wielodzietnych (posiadających kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzicom bezterminowo.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o oznakowanie domów numerami porządkowymi, gdyż pracownicy firmy świadczącej odbiór odpadów mają problem ze zlokalizowaniem posesji i mogą nie odebrać odpadów. W przypadku braku numeru na posesji reklamacja nie zostanie uznana.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy z jakiejś przyczyny jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami proszeni są o jak najszybsze jej złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Montwiłła 38 lok. 6.

Deklaracja - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik PDF - 1,5 MB)

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy, gdy na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec (w terminie 14 dni) oraz w przypadku zmiany danych lub ilości osób zamieszkujących posesję.

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, w Wydziale Gospodarki Odpadami, ul. Montwiłła 38 lok. 6-7 lub na stronie gospodarkaodpadami.grodzisk.pl

UWAGA! W przypadku zmiany firmy odbierającej odpady lub zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK funkcjonuje na terenie byłej kompostowni odpadów: Chrzanów Duży 15A, tel. 22 724 13 84. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, w soboty 7.00-14.00.

Przyjmuje nieodpłatnie takie odpady komunalne jak:

 • odpady segregowane (papier, tektura, plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt RTV i AGD,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg rocznie,
 • zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie (za wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i maszyn),
 • odpady remontowo-budowlane w ilości do 300 kg lub 1 m3 objętości rocznie (nie zawierające gruzu)
 • gruz budowlany w ilości do 750 kg rocznie,
 • bioodpady,
 • chemikalia,
 • tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki określa Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 224 /2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13664)

Po przekroczeniu limitów odpadów Gmina Grodzisk Mazowiecki pobierać będzie wynagrodzenie w oparciu o ceny określone w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 276/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1887):

 1. za każdy 1 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych – 2,0 zł
 2. za każdą zużytą oponę (za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn) – 15 zł;
 3. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie zawierających gruzu – 1,2 zł;
 4. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących gruz budowlany –1,2 zł

Wskazane ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT.

Punkt elektroodpadów

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Niepotrzebne urządzenia mieszkańcy mają możliwość zawieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie byłej kompostowni odpadów Chrzanów Duży 15A, tel. 22 724 13 84. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, w soboty w godz. 7.00-14.00. Ponadto istnieje możliwość odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV przez specjalistyczną firmę sprzed posesji raz na kwartał w wyznaczonym w harmonogramie terminie. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem pod nr tel. 514 996 943 wszystkie kategorie odpadów (plik PDF - 28,20 KB).

KONSUMENCIE PRZESTRZEGAJ PRAWA!

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz z dnia 13 września 1996 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konsument:

 • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art. 35 ustawy ZSEE)
 • Nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art. 36 ustawy ZSEE)
 • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5 000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art. 35 ustawy ZSEE)
 • Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy UCiPwG)

 

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE!

W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych umożliwiających im skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać, że zepsute, porzucone na wysypisku, lub w miejscu do tego nie przeznaczonym urządzenia ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Sprawdź, jakie substancje szkodliwe mogą być zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)! (plik PDF - 27,40 KB)

Rejestr działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych

Wpis/zmiana danych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Odpadami ul. Montwiłła 38 lok.6-7, tel. ( 22) 755-55-34 wew. 263

2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

2.1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2.4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.5. Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 12A 05-825 Grodzisk Mazowiecki

3. Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

a) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru- 50 zł (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru),b) za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu)- 25 zł,

c) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze- 17 zł.

d) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.

Powyższą opłatę należy wnieść na konto 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 lub w kasie Urzędu Miejskiego wraz z opisem; imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa z jakiego tytułu ( np. za dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej)

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3) określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienie następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Aplikacja BLISKO

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO:

1. Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO:

Pobierz z Google Play        Pobierz z App Store

2. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

3. BLISKO wyświetli listę nadawców dla tego obszaru. Wybierz: „Gospodarka odpadami”.

4. Wpisz adres, dla którego chcesz otrzymywać harmonogram wywozu odpadów (możesz wpisać kilka adresów).

Czy wiesz gdzie wyrzucić paragon? Gdzie wyrzucić gruz po remoncie? Gmina Grodzisk Mazowiecki POMAGA MIESZKAŃCOM DBAĆ o SWOJE ŚRODOWISKO Korzystaj bezpłatnie

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO, na stronie: grodzisk.pl. Gospodarka Odpadami dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki. Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO: 1. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki. 2. BLISKO wyświetli listę nadawców dla tego obszaru. Wybierz: Gospodarka odpadami. 3. Wpisz adres, dla którego chcesz otrzymywać harmonogram wywozu odpadów (możesz wpisać kilka adresów). Harmonogram odbioru odpadów dla Twojego adresu, Przypomnienia o odbiorze śmieci, Mapa miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych i nietypowych, Terminarz płatności, Poradnik Warto wiedzieć, Wyszukiwarka Gdzie wyrzucić, Bieżące aktualności związane z lokalną gosodarką odpadami, Zgłaszanie nieodebranych odpadów

 

Ulotka informacyjna (plik PDF -  KB)

 

Akty prawne

Na górę