Aktualności

Gospodarka odpadami

Segregacja odpadów

Poznaj zasady segregacji odpadów

Aplikacja Blisko

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO

Harmonogram

Sprawdź kiedy odbywa się odbiór odpadów z Twojej posesji

Segregacja odpadów

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:

 • SZKŁO - worek ZIELONY,
 • PAPIER - worek NIEBIESKI,
 • TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - worek ŻÓŁTY,
 • BIOODPADY - worek BRĄZOWY,
 • ZMIESZANE (niesegregowane) ODPADY KOMUNALNE.
Gmina wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w pakiet startowy worków LDPE do selektywnego zbierania odpadów:
 • szkło (koloru zielonego) - 2 sztuki
 • papier (koloru niebieskiego) - 2 sztuki
 • odpady metali i tworzyw sztucznych (koloru żółtego) - 5 sztuk
 • bioodpady (koloru brązowego) - 5 sztuk

Po każdym odbiorze firma odbierająca odpady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka LDPE, w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie większej niż określona w pakiecie startowym.

ZOBACZ JAK SORTOWAĆ ŚMIECI

Zasady segregacji odpadów

Ulotka z zasadami segregacji śmieci (plik PDF - 796 KB)

Odpady wielkogabarytowe - to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i workach. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  można odebrać w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami przy ulicy Kościuszki 32 A w Grodzisku Mazowieckim.

 

Pod koniec roku nowe harmonogramy są dostarczane do mieszkańców w formie ulotki, a także są opublikowane na stronie internetowej https://gospodarkaodpadami.grodzisk.pl/harmonogram-smieci/

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

Bezgotówkowo: na wyznaczony rachunek bankowy:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nr rachunku: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,

Gotówkowo:


w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 12A

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 8:00- 15:00,
wtorek-czwartek: 8:00- 14:00,
piątek: 8:00- 13:00.

w kasie Referatu Gospodarki Odpadami ul. Kościuszki 32A

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 9:00-15:00,
wtorek-czwartek: 8:00- 14:00,
piątek: 8:00-13:00.

Opłaty należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy np. opłata za styczeń do 15 lutego. Wpłat można również dokonywać z góry za kilka miesięcy lub za cały rok, na podany nr konta lub w kasie urzędu, w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odpady oraz jakich miesięcy płatność dotyczy, np. Jan Kowalski, ul. Projektowana 1, opłata za odpady, płatność za styczeń - luty 2019.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 468/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r.

Stawka opłaty 32,00 zł od osoby miesięcznie

Opłata podwyższona

Przypominamy, że 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy został wprowadzony obowiązek segregowania odpadów. Za niesegregowanie odpadów lub błędne segregowanie właściciele będą ponosili tzw. "opłatę podwyższoną".

Wysokość dwukrotność opłaty podstawowej 2 x 32,00 zł = 64,00 zł miesięcznie od mieszkańca

ZNIŻKI:

Ulga za posiadanie kompostownika

Uchwalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Chęć skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty należy wykazać poprzez potwierdzenie posiadania kompostownika w wypełnionej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia 3,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

JEŚLI POSIADASZ ULGĘ ZA KOMPOSTOWNIK - Z NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ ODBIERANE BIOODPADY

W przypadku korzystania z ww. ulgi, firma świadcząca usługę odbioru odpadów pominie posesję i nie będzie odbierała tej frakcji odpadów z nieruchomości. Odpady bio nie będą przyjmowane również na PSZOKu przy ulicy Ekologicznej 1 w Chrzanowie Dużym. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim podejmie działania kontrolne faktu posiadania kompostownika a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ulga zostanie cofnięta. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Grodziska Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dla rodzin wielodzietnych (posiadających Grodziską Kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Grodziska Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzicom bezterminowo.

Deklaracja - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik PDF - 1,5 MB)

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć, gdy na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec (w terminie 14 dni) oraz w przypadku zmiany danych lub ilości osób zamieszkujących posesję.

Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12A, w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Kościuszki 32A oraz na stronie gospodarkaodpadami.grodzisk.pl

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o oznakowanie domów numerami porządkowymi, gdyż pracownicy firmy świadczącej odbiór odpadów mają problem ze zlokalizowaniem posesji i mogą nie odebrać odpadów. W przypadku braku numeru na posesji reklamacja nie zostanie uznana.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy z jakiejś przyczyny jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami proszeni są o jak najszybsze jej złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w Referacie Gospodarki Odpadami przy ul. Kościuszki 32A.

UWAGA! W przypadku zmiany firmy odbierającej odpady lub zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

PSZOK funkcjonuje na terenie byłej kompostowni odpadów: Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1, tel. 22 755 51 97 wew 3. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, w soboty 7.00-14.00.

Przyjmuje nieodpłatnie takie odpady komunalne jak:

 • odpady segregowane (papier, tektura, plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt RTV i AGD,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg rocznie,
 • zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie (za wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i maszyn),
 • odpady remontowo-budowlane w ilości do 300 kg lub 1 m3 objętości rocznie (nie zawierające gruzu)
 • gruz budowlany w ilości do 750 kg rocznie,
 • bioodpady,
 • chemikalia,
 • tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki określa Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 224 /2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13664)

Po przekroczeniu limitów odpadów Gmina Grodzisk Mazowiecki pobierać będzie wynagrodzenie w oparciu o ceny określone w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 276/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1887):

 1. za każdy 1 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych – 2,0 zł
 2. za każdą zużytą oponę (za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn) – 15 zł;
 3. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie zawierających gruzu – 1,2 zł;
 4. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących gruz budowlany –1,2 zł

Wskazane ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT.

Jak postępować z odpadami z działalności rolniczej?

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt podmiotom posiadającym zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie. Odpadów z działalności rolniczej nie należy wystawiać wraz z odpadami komunalnymi jak i zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów u których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać odpady z folii, sznurka oraz opony z maszyn rolniczych.

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Numer kontaktowy
1. REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa
(22) 593 03 00
2. KOMA Marcin Pechcin ul. Pedagogów 19
05-311 Dębe Wielkie
500 127 766

Punkt elektroodpadów

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Niepotrzebne urządzenia mieszkańcy mają możliwość zwieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie byłej kompostowni odpadów Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1, tel. 22 724 13 84. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, w soboty w godz. 7.00-14.00. Ponadto istnieje możliwość odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV przez specjalistyczną firmę sprzed posesji raz na kwartał w wyznaczonym w harmonogramie terminie. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem pod nr tel. 514 996 943 wszystkie kategorie odpadów (plik PDF - 28,20 KB).

KONSUMENCIE PRZESTRZEGAJ PRAWA!

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz z dnia 13 września 1996 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konsument:

 • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art. 35 ustawy ZSEE)
 • Nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art. 36 ustawy ZSEE)
  Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5 000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art. 35 ustawy ZSEE)
 • Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy UCiPwG)

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE!

W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych umożliwiających im skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać, że zepsute, porzucone na wysypisku, lub w miejscu do tego nie przeznaczonym urządzenia ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Sprawdź, jakie substancje szkodliwe mogą być zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)! (plik PDF - 27,40 KB)

 

Rejestr działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, przedsiębiorca jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, poprzez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) można uzyskać uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych

Wpis/zmiana danych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Sprawę załatwia:

Referat Gospodarki Odpadami ul. Kościuszki 32A, tel. ( 22) 755-55-34 wew. 263

2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

2.1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.5. Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 12A 05-825 Grodzisk Mazowiecki

3. Opłaty:

Z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru opłata wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych;

W przypadku wniosku o zmianę wpisu – 25,00 zł.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – 17,00 zł.

Powyższą opłatę należy wnieść na konto 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 lub w kasie Urzędu Miejskiego wraz z opisem; imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa z jakiego tytułu ( np. za dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej)

4. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3) określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Aplikacja BLISKO

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO:

1. Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO:

Pobierz z Google Play        Pobierz z App Store

2. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

3. BLISKO wyświetli listę nadawców dla tego obszaru. Wybierz: „Gospodarka odpadami”.

4. Wpisz adres, dla którego chcesz otrzymywać harmonogram wywozu odpadów (możesz wpisać kilka adresów).

Czy wiesz gdzie wyrzucić paragon? Gdzie wyrzucić gruz po remoncie? Gmina Grodzisk Mazowiecki POMAGA MIESZKAŃCOM DBAĆ o SWOJE ŚRODOWISKO Korzystaj bezpłatnie

Pobierz swój harmonogram i zamów bezpłatne powiadomienia w aplikacji BLISKO, na stronie: grodzisk.pl. Gospodarka Odpadami dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki. Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO: 1. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki. 2. BLISKO wyświetli listę nadawców dla tego obszaru. Wybierz: Gospodarka odpadami. 3. Wpisz adres, dla którego chcesz otrzymywać harmonogram wywozu odpadów (możesz wpisać kilka adresów). Harmonogram odbioru odpadów dla Twojego adresu, Przypomnienia o odbiorze śmieci, Mapa miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych i nietypowych, Terminarz płatności, Poradnik Warto wiedzieć, Wyszukiwarka Gdzie wyrzucić, Bieżące aktualności związane z lokalną gosodarką odpadami, Zgłaszanie nieodebranych odpadów

 

Ulotka informacyjna (plik PDF -  KB)

 

Akty prawne

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zobowiązany jest do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór ODPADÓW KOMUNALNYCH z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zwanej dalej ucpg.

Postanowienia umowy zapewniają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Grodzisk Mazowiecki niezależnie od tego, czy właściciel danej nieruchomości niezamieszkałej wytwarza wszystkie frakcje odpadów komunalnych czy też nie umowa z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej musi obejmować wszystkie frakcje.

Oznacza to że nieruchomość musi być wyposażona w:

 • pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane),
 • brązowy pojemnik na bioodpady,
 • niebieski pojemnik na papier,
 • zielony pojemnik na szkło
 • żółty pojemnik na metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Sankcje za nieprawidłową umowę

Gdy umowa nie zawiera postanowień o odbieraniu wszystkich frakcji odpadów komunalnych, Burmistrz wzywa strony (zarówno właściciela, jak i przedsiębiorcę) do usunięcia uchybień. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości w ogóle nie ma umowy bądź też jest ona zawarta z podmiotem, który nie jest wpisane do rejestru działalności regulowanej, Burmistrz wzywa do jej zawarcia.

Brak prawidłowo zawartej umowy skutkuje wydaniem z urzędu decyzji, w której ustala się:

 1. Obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 2. Wysokość opłat;
 3. Terminy uiszczania opłat;
 4. Sposób i terminy udostępniania pojemników w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odbioru.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest na okres 1 roku, nie przewidując przy tym możliwości skrócenia tego okresu.

Przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Grodzisk Mazowiecki będzie prowadzić kontrole w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Na górę